Innkalling til årsmøte 27.02.2023

lnnkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Styret i VFFK innkaller med dette til årsmøte i VFFK 27.02.2023 kl 18.00.

Innkalling vil bli oppdatert med innkallingsdokumenter fortløpende innenfor fristene i §3-3 i klubbens vedtekter.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til leder@vffk.no innen 30. januar 2023

Valg: Nestleder, Styremedlem Alta, Styremedlem Lakselv og 2 varamedlemmer er på valg. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. (Egon Leonardsen, tlf: 92234682)

 

Møtedokumenter: Link

Dagsorden, Årsberetning, Innkomne saker

Resultat-balanse 2022

Revisjonsberetning 2022

Forslag til budsjett 2022

Valgkomiteens innstilling (Nestleder, Styremedlem Alta, Styremedlem Lakselv og 2 varamedlemmer er på valg)

Velkommen!

Ref §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.