Innkalling til årsmøte 27.02.2019

lnnkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 2018

Styret i VFFK innkaller med dette til årsmøte i VFFK 27.2.2019 kl 18.00.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til leder@vffk.no innen 30. januar.

Legg merke til at ny lovmal skal vedtas på årsmøtet.

Dagsorden, Årsberetning, Innkomne saker

Resultat-balanse 2018

Revisjonsberetning 2018

Forslag til budsjett 2019

Valgkomiteens innstilling

Godkjent Lovmal VFFK

Forslag til ny lovmal VFFK

  • Rød tekst: Endringer i lovamalen fra NKK og FKF
  • Blå tekst: Endringer fremmet av styret

Velkommen! Håper på bra oppmøte!

Ref §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.