Innkalling til årsmøte 26.02.2020

lnnkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Styret i VFFK innkaller med dette til årsmøte i VFFK 26.2.2020 kl 18.00. På Skaidi. Nærmere info om lokalet vil komme i god tid før møtet.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til leder@vffk.no innen 29. januar.

Dagsorden, Årsberetning, Innkomne saker

Resultat-balanse 2019

Revisjonsberetning 2019

Forslag til budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling (Leder, Nestleder, Kasserer, Aktivitetsleder Hammerfest og 2 varamedlemmer er på valg!!))

Velkommen! Håper på bra oppmøte!

Ref §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.