Innkalling til årsmøte 24.02.2021

lnnkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Styret i VFFK innkaller med dette til digitalt årsmøte i VFFK 24.02.2021 kl 18.00 på Google Meet. (evt møtekode: tyf-ntay-cnb)

Tips til oppkobling via Google Meet:
– Deltagelse via mobil vil kreve en gmail-konto og tilhørende apper på telefonen. (mobil anbefales ikke dersom du ønsker å se deling av dokumenter etc)
– Du trenger ikke gmail-konto dersom du kan delta fra pc/laptop, da er det bare å logge på via linken.
– Headset med mikrofon og kamera er en stor fordel.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til leder@vffk.no innen 27. januar.

Møtedokumenter:

Dagsorden, Årsberetning, Innkomne saker

Resultat-balanse 2020

Revisjonsberetning 2020

Forslag til budsjett 2021 

Valgkomiteens innstilling (Nestleder, Styremedlem Alta, Styremedlem Lakselv og 2 varamedlemmer er på valg)

Velkommen!

Ref §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.